020-SLLR-SLLR-1986-V-1-ALAGARATNAM-AND-OTHERS-v.-THE-REPUBLIC-OF-SRI-LANKA.pdf