033-SLLR-SLLR-1986-V-1-ARIYAPALA-GUNARATNE-v.-THE-PEOPLE’S-BANK.pdf