002-SLLR-SLLR-1986-V-1-DON-PIYASENA-v.-MAYAWATHIE-JAYASURIYA.pdf