015-SLLR-SLLR-1986-V-1-MAHINDASOMA-v.-GUNEWARDENA-AND-OTHERS.pdf