013-SLLR-SLLR-1986-V-1-MUSTHAPA-TAMBY-LEBBE-v.-RUWANPATHIRANE.pdf