025-SLLR-SLLR-1986-V-1-SARAVANAPAVAN-v.-KANDASAMYDURAI.pdf