017-SLLR-SLLR-1986-V-1-SOMARATNE-v.-THE-ATTONEY-GENERAL.pdf