046-NLR-NLR-V-03-COMERAPPA-CHETTY-v.-JAYASOORIYA.pdf