003-NLR-NLR-V-72-DODANWELA-Appellant-and-BANDIYA-Respondent.pdf