102-NLR-NLR-V-41-GOVERNMENT-AGENT,-KANDY-v.-KARUNARATNE.pdf