010-NLR-NLR-V-26-GUNASEKERA-v.-ARSEECULARATNE-et-al.pdf