030-NLR-NLR-V-46-HAMY-VEL-MULADENIYA-Appellant-and-SIYATU-Respondent.pdf