046-NLR-NLR-V-36-HERATHHAMY-v.-MUHAMMADU-et-al.pdf