025-NLR-NLR-V-53-KULANTHAVELU-Appellant-and-MUTHUSAMY-AIYAB-Respondent.pdf