110-NLR-NLR-V-22-PALANIAPPA-CHETTY-v.-ARNOLISHAMY.pdf