053-NLR-NLR-V-35-RAMANATHAN-CHETTIAR-v.-RATNASINGHAM.pdf