089-NLR-NLR-V-60-U.-SOMASENA-Appellant-and-U.-KUSUMAWATHIE-Respondent.pdf