024-NLR-NLR-V-03-ULAGANATHAN-CHETTY-v.-VAVASSA-et-al.pdf