003-SLLR-SLLR-1990-2-GUNARATNE-v.-KOTAKADENIYA-COMMISSIONER-OF-MOTOR-TRAFFIC-AND-OTHERS.pdf