013-SLLR-SLLR-1990-2-SITHTHI-FAUSIYA-v.-HARUN-KAREEM.pdf