025-SLLR-SLLR-1996-1-TENNAKOON-V.-PIYADIGAMA-AND-OTHERS.pdf