037-SLLR-SLLR-1998-1-JAYAWARDENA-v.-AKMEEMANA-PRADESHIYA-SABHA-AND-OTHERS.pdf