042-SLLR-SLLR-1998-1-TRINITA-PERERA-v.-JAYARATNE-AND-OTHERS.pdf