022-SLLR-SLLR-1986-V-2-DISSANAYAKE-v.-UNIVERSITY-OF-SRI-JAYAWARDENAPURA-AND-TWO-OTHERS.pdf