003-SLLR-SLLR-1986-V-2-KARUNANAYAKE-v.-KARUNASIRI-PERERA.pdf