001-SLLR-SLLR-1986-V-2-SENEVIRATNE-v.-FRANCIS-FONSEKA-ABEYKOON.pdf