066-SLLR-SLLR-2005-V-2-DISSANAYAKE-vs-SAMURDHI-AUTHORITY-OF-SRI-LANKA-AND-ANOTHER.pdf