038-SLLR-SLLR-2005-V-2-SANJEEWA-JAYAWARDENE-vs-HARSHANI-KARUNASINGHE.pdf