017-SLLR-SLLR-2005-V-2-SIRIWARDENA-vs-FERNANDO-AND-OTHERS.pdf