002-SLLR-SLLR-2006-V-2-DISSANAYAKE-vs.-HEMANTHA.pdf