024-SLLR-SLLR-2006-V-2-HEMAWATHIE-SAHABANDU-vs.-GUNASEKERA.pdf