054-SLLR-SLLR-2006-V-2-PRADESHIYA-SABAWA-HINGURAKGODA-AND-OTHERS-vs.-KARUNARATNE-AND-OTHERS.pdf