034-SLLR-SLLR-2006-V-2-WANASINGHE-vs.-UNIVERSITY-OF-PERADENIYA-AND-OTHERS.pdf