022-SLLR-SLLR-2008-V-2-BAMUNUARACHCHIGE-v.-UNIVERSITY-OF-PERADENIYA-AND-OTHERS.pdf