017-SLLR-SLLR-2008-V-1-KAROLIS-v.-WICKREMARATNE.pdf