012-SLLR-SLLR-2010-V-1-JAYARATNE-vs.-CHANDRARATNE-AND-ANOTHER.pdf