009-SLLR-SLLR-2010-V-2-SOMARATNE-RAJAPAKSE-OTHERS-v.-HON.-ATTORNEY-GENERAL-KRISHANTHI-KUMARASWAM.pdf