030-SLLR-SLLR-2005-V-2-ABEY-MUDALALI-V-ATTORNEY-GENERAL.pdf