055-NLR-NLR-V-04-ABEYAKOON-v.-SODALAYANDI-ACHARI.pdf