106-NLR-NLR-V-19-ABEYESEKERA-v.-ALAHAKOON-et-al.pdf