022-NLR-NLR-V-27-ABEYEWARDENE-v.-FRENANDO-et-al.pdf