037-SLLR-SLLR-2002-V-2-ABEYGUNASEKERA-v.-WIJESEKERA-AND-OTHERS.pdf