040-SLLR-SLLR-2006-V-1-ABEYGUNAWARDENA-vs.-PODI-MAHATHMAA-AND-ANOTHER.pdf