007-SLLR-SLLR-1985-V1-ABEYRATNA-v.-THE-ATTORNEY-GENERAL.pdf