038-SLLR-SLLR-1992-V-1-ABEYRATNE-AND-ANOTHER-v.-MANCHANAYAKE.pdf