031-SLLR-SLLR-1994-V2-ABEYRATNE-V.-GUNATILAKE-AND-OTHERS.pdf