049-SLLR-SLLR-2002-V-2-ABEYRATNE-v.-JAYARATNEMINISTER-OF-LANDS.pdf