034-SLLR-SLLR-1981-1-ABEYSEKERA-v.-ATTORNEY-GENERAL.pdf