011-SLLR-SLLR-1985-V1-ABEYWARDENE-v.-ARIYA-BULEGODA-AND-TWO-OTHERS.pdf