026-SLLR-SLLR-1997-V3-ABEYWICKREMA-v.-GUNARATNA-AND-THREE-OTHERS.pdf